Στόχοι

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» είναι Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας. Η διασυνοριακή συνεργασία στόχο έχει την «κάλυψη των κενών». Το επιτυγχάνει μέσω συμφωνημένων διασυνοριακών στρατηγικών «ανάλυσης και απάντησης», ειδικά σχεδιασμένων για κάθε παραμεθόρια περιοχή.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013» (εφεξής Πρόγραμμα) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C(2008)1131/28-03-2008.

Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού οράματος, οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος που συνθέτουν τη γενικότερη πολιτική για τη σύγκλιση στην περιοχή συνεργασίας είναι οι κάτωθι:

  1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας

  2. Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων

  3. Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας αφενός με άμεσο τρόπο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και αφετέρου έμμεσα, ενισχύοντας τον βαθμό ασφάλειας της περιοχής, προστατεύοντας και αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Μέσω της επίτευξης αυτών των στόχων, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, στην μείωση των όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της διασυνοριακής περιοχής.