Σύντομη περιγραφή της Πράξης

Ο Δήμος Αγίας Νάπας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς και ο Δήμος Ρεθύμνου με την Ε.Σ.Α.μεΑ., εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπέβαλαν πρόταση Έργου με τίτλο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» (ακρωνύμιο «Προσβάσιμες Πόλεις»), η οποία αφορά στην ανάπτυξη υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες. Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των Δήμων και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων, στην κατεύθυνση, αφενός της προσέλκυσης μιας πολυπληθούς ομάδας στόχου (των ατόμων με αναπηρία), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προσεγγιστεί, αλλά και αφετέρου της ταυτόχρονης βελτίωσης των συνθηκών καθημερινής διαβίωσης των πολιτών τους με αναπηρία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εφόσον τις νέες εξυπηρετήσεις, εκτός των επισκεπτών, θα απολαμβάνουν και τα άτομα με αναπηρία.

Η υλοποίηση της Πράξης θα έχει αφενός άμεσα αποτελέσματα προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και όσων πληθυσμιακών ομάδων έχουν τις ίδιες με αυτά ανάγκες (ηλικιωμένοι), αφού έτσι θα μπορούν να επισκεφτούν με ασφάλεια τόσο τους χώρους υπηρεσιών, όσο και τους πολιτιστικούς χώρους και αφετέρου έμμεσα αποτελέσματα, καθώς ο τουρισμός των ομάδων αυτών μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο γενικότερης ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, μέσω της συχνής επαφής και εξοικείωσης, αλλά και της εμπλοκής του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Μέσα από κοινές δράσεις θα γίνει προσπάθεια προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας. Τέτοιες δράσεις είναι, η κοινή έκδοση τουριστικού οδηγού, τόσο σε συμβατική μορφή, όσο και σε μορφή Μπραιγ (αγγλ. Braille), όπου θα αναφέρεται το ιστορικό των δύο πόλεων και πληροφορίες για προσβασιμότητα σε χώρους και υπηρεσίες, η κοινή παραγωγή DVD, η κοινή δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας, η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων και συναντήσεων φορέων σε θέματα προσβασιμότητας.


Στοιχεία του Έργου

Τίτλος Έργου: Αγία Νάπα - Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις

Ακρωνύμιο: Προσβάσιμες Πόλεις

Προϋπολογισμός Έργου: €1.050.000,00

Κωδικός Σύμβασης: K3_2_4

Πρόγραμμα: Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

Άξονας προτεραιότητας: 2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειδικός Στόχος: Ε.Σ.4 Αξιοποίηση, διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων