Επωφελούμενοι του έργου

Επωφελούμενοι του Έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος. Τα αποτελέσματα των Έργου και των επιμέρους δράσεων θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή των ατόμων με αναπηρία. Η προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους και την υγεία τους, καταπολεμώντας την απομόνωση αυτών των ατόμων από την καθημερινή δραστηριότητα.Ακολούθως, επωφελούμενοι είναι και οι Δημόσιες και Περιφερειακές Αρχές στη ζώνη εφαρμογής του Προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για την προώθηση της Προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ. Μέσω του παρόντος έργου επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων του Δημόσιων Αρχών, στη διασυνοριακή περιοχή σε θέματα Προσβασιμότητας ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία.